Zebrania Rodziców

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

ZEBRANIA:

Szkoła Podstawowa – kl. I-III godz. 16:30

Szkoła Podstawowa – kl. IV-VI godz. 17:30

Gimnazjum i klasy VII, VIII SP godz. 18:30

Liceum Ogólnokształcące godz. 17:00

DZIEŃ OTWARTY:

Zespół Szkół Ogólnokształcących od godz. 17:00 do 19.00

L.p.

Data

Tematyka

 
1. 13.09.2018 r. 

czwartek

Z E B R A N I E

Zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących, wybory Rady Rodziców w klasach, sprawy organizacyjne.
2. 25.10.2018 r. 

czwartek

D Z I E Ń    O T W A R T Y

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
3. 13.12.2018 r. 

czwartek

Z E B R A N I E

Informacje o wynikach nauczania w I okresie nauki w roku szkolnym 2018/2019.
4. 17.01.2019 r. 

czwartek

Z E B R A N I E

Przedstawienie wyników nauczania i zachowania                       za I okres nauki w roku szkolnym 2018/2019 oraz zapoznanie z procedurami egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasisty i maturalnych.
5. 21.03.2019 r. 

czwartek

Z E B R A N I E

Informacje o postępach w nauce i zachowaniu . 

Informacje dla rodziców uczniów klas III LO o ocenach końcoworocznych.

  
6. 11.04.2019 r. 

czwartek

D Z I E Ń    O T W A R T Y

Informacje o postępach w nauce i zachowaniu.
7. 16.05.2019 r. 

czwartek

Z E B R A N I E

Informacje o wynikach nauczania w roku szkolnym 2018/2019.

 

Uwaga:

W zależności od potrzeb wychowawca klasy organizuje zebranie w dodatkowym terminie uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły.

Print Friendly, PDF & Email