Wnioski z nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010

1. W szkole prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów w oddziałach przedszkolnych poprzez indywidualizację procesu rozwoju ucznia. Szkoła kontroluje spełnianie obowiązku przedszkolnego.

2. W szkole przeprowadzane egzaminy i sprawdziany również próbne podlegają gruntownej analizie, a jej wyniki są wykorzystywane do ustalenia trudności, na jakie napotykają uczniowie oraz do podjęcia działań w celu ich wyeliminowania poprzez:

– stosowanie właściwych metod kształcenia uczniów,

– pełne wykorzystywanie właściwie dobranych środków dydaktycznych,

– efektywne wykorzystanie czasu pracy i umiejętności dydaktycznych

nauczyciela,

– organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów tak, aby nie kolidowały

z zajęciami planowanymi.

3. Oferta edukacyjna szkoły zaspokaja potrzeby uczniów i ich rodziców. Programy nauczania zapewniają uczniom ciągły rozwój i dostęp do wiedzy. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań i aspiracji uczniów. Warunki lokalowe, wyposażenie i kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz potencjał intelektualny uczniów pozwalają na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

4. Procesy edukacyjne są w szkole planowane, zorganizowane i monitorowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie są motywowani do nauki i aktywizowani, otrzymują informacje o uzyskiwanych wynikach, nauczyciele modyfikują metody pracy oraz współpracują ze sobą. Nauczyciele stosują ćwiczenia doskonalące rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe na wszystkich etapach kształcenia.

5. Działania wspierające rozwój uczniów oraz podejmowane przez nauczycieli formy i metody pracy przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły i wpływają na osiąganie przez uczniów coraz wyższych wyników w nauce (wyniki ze sprawdzianu uczniów szkoły podstawowej uklasowały się w 9 najwyższym staninie, wyniki gimnazjalistów w 7 wysokim i 8 bardzo wysokim staninie), a także na rozwijanie w nich samodzielności i chęci podejmowania działań na rzecz innych.

6. Postawy uczniów promowane i kształtowane przez szkołę są zgodne z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Informowanie uczniów i ich rodziców, o tym jak duży mają wpływ procesy edukacyjne zachodzące w szkole, pozwalają na podejmowanie wspólnych działań opartych na demokratycznych zasadach.

7. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym korzystnie wpływa na rozwój uczniów i wizerunek szkoły, jako instytucji dbającej o jakość kształcenia. Działania podejmowane przez szkołę służą promowaniu wartości edukacji i są cenione przez uczniów, ich rodziców oraz środowisko lokalne.

8. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych przez nią działaniach. Realizowane przez szkołę inicjatywy i przedsięwzięcia wspierające rodziców w wychowaniu ich dzieci pozwalają na zaangażowanie większej grupy rodziców w działania podejmowane przez nauczycieli.
9. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Posiadane przez nią wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne sprzyjają właściwemu procesowi kształcenia. Baza dydaktyczna zapewnia właściwe kształcenie.

Oferta szkoły obejmuje wykorzystywanie nowoczesnych technik i programów multimedialnych.

Print Friendly, PDF & Email